Sklep internetowy dostępny pod adresem https://amsbike.pl jest prowadzony przez spółkę A&M INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 2B, 30-346  Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS 0000783192 ; NIP 6762565318 ; wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł

§ 1 SŁOWNICZEK 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy (A&M INVESTMENTS) - należy przez to rozumieć spółkę A&M INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 2B, 30-346  Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS 0000783192; NIP 6762565318; wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://amsbike.pl;

Towarze -  rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w tym konsumenta, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Konsumencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów na rzecz Kupujących.

2. Sprzedawca oświadcza, iż w stosunku do Konsumenta zobowiązuje się on do dbałości o zgodność Towaru z umową, zapewnienia jego standardowej jakości, oraz zgodności z parametrami, funkcjami, wyglądem i innymi cechami, jakie określone zostały w ofercie Towaru.

§ 3  SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący składa zamówienie poprzez:

 • a) uprzednie zalogowanie się w Sklepie,
 • b) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie;
 • c) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza, którego wzór został zamieszczony w Sklepie;
 • d) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu.

2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.

3. Zamówienie realizowane jest dopiero po jego potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym przez pracownika A&M INVESTMENTS. Podobnie ceny, do momentu ich potwierdzenia, mają charakter jedynie informacyjny.

4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia, co każdorazowo potwierdzone będzie przez wiadomość e-mail przesłaną Kupującemu. Kupujący w razie zatwierdzenia proponowanej zmiany, zobligowany będzie niezwłocznie przesłać zwrotne potwierdzenie w formie wiadomości e-mail, o przykładowej treści „Potwierdzam otrzymane warunki umowy oraz akceptuję je”.

5. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. Brak wiadomości e-mail ze strony Kupującego, potwierdzającej proponowane warunki umowy, poczytywany będzie za brak zgody, powodując tym samym anulowanie zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

6. W przypadku braku dostępności Towaru Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 4  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówień na Towary następować będzie w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Do terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

4. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

§ 5  ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

2. Przesyłki są realizowanie za pośrednictwem dostawców:

 • przesyłka kurierska, 
 • paczkomat Inpost 24/7,
 • odbiór osobisty w punkcie sklepu.

3. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu ceny Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu.

4. Szczegółowa informacja w kwestii dostępności poszczególnych sposobów dostawy oraz ich opłat znajduje się   w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

5. Stan zgodności zamówienia z przesyłką należy sprawdzić przy kurierze. Wszelkie braki należy zgłosić Sprzedawcy w ciągu 24h. W sytuacji ujawnienia uszkodzeń przesyłki wskazane jest spisanie z kurierem protokołu szkody.

§6 SPOSOBY PŁATNOŚCI, FAKTURY VAT

1. Płatności za zamówiony Towar można realizować w formie:

 • przy odbiorze paczki (za pobraniem) - bezpośrednio kurierowi,
 • przelewem (potwierdzona przedpłata) na konto bankowe Sprzedawcy,
 • płatność realizowana przez Przelewy24,
 • płatność gotówką w punkcie odbioru.

2. Płatność za Towar należy kierować na konto firmowe:

BANK : ING Bank Śląski S.A.

nr: 32105014451000009080604417.

3. Wraz z Towarem Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon za zakupiony Towar.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU

1. Jeżeli Kupujący posiada status Konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

2. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta może nastąpić bez wskazywania przyczyny, za pisemnym oświadczeniem złożonym w ciągu 14 dni od dnia odebrania towaru. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej zapłaty.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego Towaru w stanie niezmienionym w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport, gwarantujący odpowiednią ochronę towaru podczas transportu, które uniemożliwi jego uszkodzenie. Jednocześnie powinien zawierać pełne, oryginalne wyposażenie. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

6. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 

7. Sprzedawca zastrzega prawo do dochodzenia roszczeń związanych z odpowiedzialnością Konsumenta za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Niezależnie od powyższego, Konsument w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego towaru lub inny towar dostępny w Sklepie, za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości.

§ 8 MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Konsument może złożyć reklamację:

 • a. listownie na adres:  A&M INVESTMENTS Sp. z o.o. ul. Kapelanka 2B, 30-346  Kraków;
 • b. pocztą elektroniczną na adres biuro@amsbike.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Konsument oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar lub koszty dostawy Towaru.

3. Aby jak najdokładniej przeprowadzić proces reklamacyjny, reklamowany Towar należy odesłać na wyżej wskazany adres. Towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport, gwarantujący odpowiednią ochronę towaru podczas transportu, który uniemożliwi jego uszkodzenie. Jednocześnie powinien zawierać pełne, oryginalne wyposażenie.

4. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje  w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru, wraz z kompletną dokumentacją. Reklamacje dotyczące produktów rozpatrywane są zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827).

5. W przypadku uwzględnionej reklamacji, Konsument może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę Towaru na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Konsumentowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji a także koszt transportu reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną koszty transportu pokrywa Konsument. 

6. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwraca uiszczoną cenę.

7. W razie nieuwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej Towaru lub dostawy, możliwe jest dochodzenie roszczeń przez Konsumenta na drodze sądowej lub polubownie, na przykład poprzez instytucję arbitrażu pozasądowego.

8. Wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi względem Kupujących, którzy nie posiadają statusu Konsumenta.

 § 9 POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji użytkownika Sklepu lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Kupujacego w Sklepie. Sklep używa plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.

2. Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do Sklepu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji. 

3. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduży
 • c.  w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • d. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • e. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • f. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik (Kupujący) ma możliwość wyłączenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. 

§ 10 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Towarów w sklepie stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia Regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 24 czerwca 2014 o Prawach Konsumenta . Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sprzedawcy.

2. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

3. Wszelkie gromadzone dane Kupujących przeznaczone są wyłącznie do celów realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy kupujący ma możliwość wglądu i edycji swoich danych. Kupujący decyduje także czy chce otrzymywać biuletyn informacyjny dotyczący ofert Sklepu.

4. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. Dokonane zmiany są skuteczne po dokonaniu akceptacji przez klientów podczas logowania.

5. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację Regulaminu.

6. Dla roszczeń powstałych na gruncie działalności Sklepu zastosowanie będzie miało prawo polskie i właściwy sąd powszechny w Polsce.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do zamówień składanych telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

§ 11 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.